Miljöpolicy

Trust Combinator AB skall i sin verksamhet följa tillämpliga miljöregler och i övrigt vara del i skapandet av ett uthålligt samhälle. Vi är medvetna om de globala miljöfrågorna och företagets möjlighet till direkt och indirekt påverkan.

Genom Assently tillhandahåller vi en tjänst genom vilken företag och organisationer på allvar kan minska sin miljöbelastning. Att gå från pappersavtal till elektroniska avtal för med sig mycket stora miljövinster. Detta ska vi också lyfta fram i möten med blivande kunder. Vi tillämpar vårt miljöansvar och omsätter vår miljöpolicy i praktiken genom att:

 • Aktivt förebygga föroreningar.
 • Aktivt informera om och marknadsföra miljövänliga tjänster.
 • Köpa el från förnyelsebara källor, märkt med Bra Miljöval, till våra kontor och servrar.
 • Återvinna kontors- och förbrukningsmaterial och minimera användandet av engångsartiklar.
 • Sträva efter en minskad förbrukning av papper och annat kontorsmaterial.
 • Utnyttja modern teknik för distribution och kommunikation, till exempel e-post hellre än brev, videokonferenser istället för resor.
 • I första hand välja transportmedel som ger minsta möjliga miljöbelastning, i samband med tjänsteresor.
 • Ta hänsyn till inverkan på miljön vid upphandling av varor och tjänster och eftersträva kunskap om det miljövänligaste alternativet vid varje tillfälle.
 • Sträva efter att använda miljögodkända produkter för att få tillgång till den mest moderna, miljövänliga tekniken.
 • Endast använda miljöbilar i tjänstebilsflottan.
 • Kontinuerligt arbeta med information och utbildning, till såväl personal som kunder.
 • Framföra miljörelaterade förbättringsförslag i den dagliga verksamheten.
 • Uppfylla gällande miljölagstiftning och andra aktuella normer och regelverk, som kan hänföras till miljöaspekterna.